Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland regionale afd. Fryslân

Uit het bestuur

Het bestuur is dankbaar u middels deze nieuwsbrief weer in kennis te kunnen stellen van de voorgenomen activiteiten in DV 2016. Noteert u de data alvast in uw agenda, de uitnodigingen volgen t.z.t. Wij ervaren het als een voorrecht dat wij als provinciale afdeling door genade weer in Zijn dienst mogen staan. Vanuit deze afhankelijkheid en houding hopen we de betrokkenheid op elkaar en op onze afdeling te mogen voeden en te stimuleren.

Cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) Drachten

Tot op heden hebben ons geen berichten bereikt dat zich voldoende cursisten hebben aangemeld om de cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden (TVG) in Drachten doorgang te laten vinden. Als er nieuwe ontwikkelingen zijn dan kunt u dit vinden op de website:

Website

Onze website: http://gereformeerdebondfryslan.wordpress.com wordt beheerd door ons bestuurs-lid dhr. P.J. Nota. Hebt u als gemeente een eigen website, dan wilt u op uw site misschien wel een link maken naar onze site? Ook suggesties voor onze website zijn van harte welkom bij de webmaster..

Hemelvaartontmoetingsdag 2016 in Noordhorn

Op D.V. donderdag 5 mei 2016 wordt in gebouw “De wegwijzer” te Noordhorn de jaarlijkse He-melvaartontmoetingsdag gehouden. De inloop is vanaf 14.00 uur met koffie en thee. Het programma begint om 14.30 uur.

Prof. Dr. H. v/d Belt hoopt te spreken over “De christelijke vrijheid”. Er is tevens een programma voor tieners en oppas voor kinderen van 4-9 jaar en de allerkleinsten. Deze middag van ontmoe-ting en bezinning wordt uiteindelijk afgesloten met een broodmaaltijd. Rond 18.30 uur zal de bij-eenkomst worden afgesloten.

De Hemelvaartontmoetingsdag is een initiatief van de provinciale afdelingen van de Gerefor-meerde Bond Fryslân en Groningen/Drenthe.

Algemene ledenvergadering Gereformeerde Bond Fryslân.

De Algemene ledenvergadering (ALV) zal worden gehouden op D.V. 6 april 2016 in Gebouw “De Driehoek” te Wijnjewoude. De aanvang is om 19.45 uur. Dhr. M. van Heijningen hoopt te spreken over het thema “ De troost van de doop “ Uiteraard zijn niet leden ook van harte welkom.

GB najaarsbijeenkomst.

De najaarsvergadering zal gehouden worden op DV 5 oktober 2016 in gebouw “De Mienskip “te Twijzelerheide. Ds. A. Beens hoopt daar te spreken over “Is er (nog )hoop, staan en staande blij-en in de kerk van deze tijd “ De bijeenkomst begint om 19.45 uur.

Gezamenlijke bijeenkomst van de vier modaliteiten

Elk jaar ontmoeten de besturen van de Friese afdelingen van de Confessionele Vereniging, het Confessioneel Gereformeerd Beraad , het Evangelisch Werkverband en de Gereformeerde Bond, elkaar in Nijega en proberen jaarlijks een gezamenlijke bijeenkomst te beleggen. Deze jaarlijkse gezamenlijke ontmoeting en bezinningsavond zal Deo Volente worden gehouden op 21 september 2016. Op deze avond hoopt prof.dr. Stefan Paas te spreken, verdere gegevens zijn op dit moment nog niet bekend.

Van de secretaris

Voor een up-to-date databestand en de communicatie met onze leden of sympathisanten is het van belang dat adreswijzigingen tijdig doorgegeven worden aan het bestuur. Het gebeurt nogal eens dat convocaties niet bestelbaar zijn en retour afzender gaan.

Dit zorgt vervolgens weer voor onnodige administratiekosten voor de afdeling . Wij stellen uw medewerking in deze zeer op prijs. Wilt u voortaan de stukken digitaal ontvangen stuurt u dan even een mail naar het secretariaat: jongdeh@hetnet.nl.

Hebt u kennissen die lid willen worden of met ons sympathiseren,aan het eind van deze nieuws-brief staan de adressen waar men terecht kan.

“De Waarheidsvriend” is een uitgave van de Gereformeerde Bond Dit blad komt elke week uit en geeft voorlichting bij vooral geestelijke en kerkelijke vragen, maar ook maatschappelijke vragen worden behandeld. Het lezen van de Waarheidsvriend is dus een aanbeveling waard en draagt bij aan de doelstelling zoals verwoord in art.1 van de statuten van de Gereformeerde Bond: tot verbreiding en verdediging van de Waarheid in de Protestantse Kerk.

Van de penningmeester

Het lidmaatschap van de Gereformeerde Bond kent twee helften. Wie landelijk lid is (en dus ook landelijke contributie betaalt), is automatisch ook lid van de regionale afdeling. Sommige mensen zijn alleen lid van de afdeling. De regionale afdeling heft voor haar activiteiten ook contributie (€ 7,50 per lid, € 10,- per echtpaar). De landelijke contributie wordt geheven door het landelijk bureau; uw penningmeester is verantwoordelijk voor de regionale contributie.

Wij verzoeken de leden van de afdeling Gereformeerde Bond Fryslân vriendelijk de evt. achterstallige contributie over 2015 en de contributie over 2016 over te maken op rekeningnummer: NL07INGB0001494567 t.n.v. Reg. Afd. Gereformeerde Bond Fryslân

Tenslotte

Het bestuur hoopt u onder Gods onmisbare zegen in 2016 weer te mogen ontmoeten op de bijeenkomsten.