Brandstof voor hart en ziel?
Lees "De Waarheidsvriend". U kunt zich met behulp van dit formulier aanmelden. Vul het in en stuur het op!

van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland regionale afd. Fryslân

In dit jaarverslag geven wij u een beknopt overzicht van gebeurtenissen, activiteiten en vergaderingen van de afdeling Gereformeerde Bond Fryslân over het jaar 2015.

Bestuursvergaderingen.

Het bestuur kwam in 2015 twee keer bijeen . De eerste vergadering werd gehouden op 18 februari 2015 ten huize van de voorzitter P. Wisse. De tweede vergadering vond plaats op 15 oktober 2015 ten huize van de secretaris H. de Jong te Oosterzee.

GB Jaarvergadering 2015

De jaarvergadering werd gehouden op 22 april 2015 in gebouw “De ald skoalle ” te Driesum. Dhr. L Blees werd door het bestuur voorgesteld als kandidaat bestuurslid en de vergadering stemde hier unaniem mee in. Daarmee is het bestuur weer voltallig. Binnen het bestuur is besloten dat dhr. L Blees het voorzitterschap van dhr. P. Wisse overneemt.

Oud algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond, Ir. J. v/d Graaf sprak deze avond over het onderwerp: “De roeping van kerk en overheid en wat hebben zij elkaar te zeggen? Het was een boeiende en leerzame avond, de opkomst bestond uit plm. 30 personen.

GB Najaarsvergadering 2015

De najaarsbijeenkomst werd gehouden op woensdag 7 oktober 2015 in gebouw “ Maranatha te Walterswald Ds. G. de Fijter sprak over het onderwerp: “De eenheid in Christus bij Calvijn en de ‘vergeten Reformator’ Bucer’.” Ook dit was een boeiende en leerzame avond, aanwezig waren plm. 30 personen.

Viermodaliteitenberaad (CV, CGB, EW, GB) en de gezamenlijke bijeenkomst

In de consistoriekamer van de Ned. Herv. Kerk te Nijega (Sm) vergaderde het bestuur samen met afgevaardigden van het Confessioneel Gereformeerd Beraad, de Confessionele Vereniging en het Evangelisch Werkverband op 12 februari 2015. De gezamenlijke ontmoetingsbijeenkomst 2015 werd gehouden op 22 september 2015 in de “Kurioskerk” te Leeuwarden. Ds. B. Plaisier sprak over “De Toekomst van de Kerk”. De opkomst was , in achtnemende dat vier modaliteiten uitgenodigd waren, matig.

De Friese GB website

U kunt onze website voortaan vinden onder :http://gereformeerdebondfryslan.wordpress.com
Op deze site is alle informatie van de afdeling te vinden. Ook vakantiegangers in Fryslân kunnen hierop de kerkelijke weg vinden.

Hemelvaartontmoetingsdag & Jongerenontmoetingsavond

Op 14 mei 2015. werd de jaarlijkse Hemelvaartontmoetingsdag voor Noord Nederland weer gehouden in “De Wegwijzer”, in Noordhorn (Groningen). Spreker was ds. L.H. Oosten uit Driesum. Het thema was ”Lessen uit de kerkgeschiedenis van Noord Nederland” Daarnaast waren er voor kinderen en tieners aparte programma’s. Voor de allerkleinsten was oppas geregeld. De bijenkomst werd afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd.

Cursus theologische vorming gemeenteleden.

De cursus Theologische Vorming Gemeenteleden (TVG) in Drachten is een initiatief van de 4 Friese ‘modaliteitsorganisaties’, de Confessionele Vereniging, de Gereformeerde Bond, het Confessioneel Gereformeerd Beraad en het Evangelisch Werkverband.
Doordat het aantal cursisten van de TVG-Drachten is teruggelopen was het vooreerst niet meer mogelijk om de cursus Theologische Vorming voor gemeenteleden (TVG) in Drachten in stand te houden..

Slot.

Onze dank komt de Heere toe die in 2015 weer geloof, gezondheid, kracht en wijsheid heeft geschonken om te werken in Zijn Koninkrijk .